راه اندازی سامانه اداری پرسنل

راه اندازی سامانه اداری پرسنل شرکت فنی مهندسی برق آرا

پرسنل میتوانند با کد ملی و شماره شناسنامه وارد سامانه  شوند.
در این سامانه امکانات زیر در اختیار شما قرار دارد.
تکمیل اطلاعات فردی
تکمیل اطلاعات
پرفراژ حقوق
پیام ها
ارسال فایل و پیام
تغییر رمز